moussahashemzadeh-bozorgrah

به كتاب زيباي “بزرگراه” با تصويرسازي هاي نازلي تحويلي نگاه مي كردم كه متوجه شدم اين كتاب را بيشتر از پنجاه بار مرور كرده ام ولي شعر هايش را نه، خيلي كمتر خوانده ام؛ نه اينكه بخواهم افسانه شعبان ن‍ژاد شاعر اين كتاب را زير سوال ببرم نه، چند شعر زيباي كتاب را در ادامه خواهم آورد و آن ها بسيار دوست دارم، ولي مي خواهم به ارزش بصري يك كتاب، گرافيك آن؛ “تصوير سازي” (Illustrator) و “لي آت” (layout) در كنار يكديگر توجه كنيد، در واقع آن چه شما را به خريدن، ورق زدن، نگه داشتن و صميمي شدن با يك كتاب ترغيب مي كند وكتاب را از سطح يك كتاب معمولي در سطح بازار به كتابي پرفروش يا به زعم من به كتابي صميمي با مردم بدل مي كند.كتاب بزرگراه حاصل مجموع عواملي است كه ناشري تيزهوش در كنارهم گردآورده يا يافته است. هيچ اطلاعي از ميزان فروش اين كتاب كه چاپ اول آن در سال 86 به تيراژ5000جلد بوده است ندارم ولي حدس ام آن است كه يا به راحتي به فروش رفته يا به چاپ دوم رسيده است.نازلي تحويلي را از يك نمايشگاه كه خاطرم نيست سال 80 يا 79 در نگارخانه طراحان آزاد داشت با گربه هاي زيبايش به خاطر سپرده بودم غير از تك آثاري در مسابقات تصوير سازي ديگر كاري از او در خاطرم نبود تا اين كتاب كه درست يك سال و نيم پيش خريدم و هر چند ماه يك بار ورق زده ام لذت برده ام و چند جلد آن را هديه كرده ام و به تيم خالق آن حسادت. مجموعه شعر هاي خيال انگيز افسانه شعبان ن‍ژاد به ترجمه مهرداد تهرانيان راد با تصوير سازي هاي زيباي نازلي تحويلي كه صفحه آرايي شيده زوين آن را تكميل كرده است. تصوير سازي اين كتاب ارتباط خوبي با متن آن يافته است و لي آت متن آن در مواقعي زيركانه به كمك تصوير سازي آمده به عنوان مثال در صفحه 11 كتاب شعر خط فاصله به زيبايي با خطي سفيد دوپاره شده تا متن و فرم لي آت ارتباط معنايي خود را حفظ كنند.يا در صفحه 15 كتاب شعر عوارض عبور با استفده از فرم مربع در كنار ماشين هايي كه خطي كشيده شده اند كه نمونه آن در جاي ديگري از كتاب نيست به راحتي حس سكون را در مقابل فرم گرد و سبك بوته گون ياد آور مي شوند.در زير مي توانيد نمونه هايي از صفحات درخشان اين كتاب را ملاحظه كنيد

moussahashemzadeh-bozorgrah1

عوارض عبور ……………………………………………………………………………….. Pass tolls

.

بزرگراه بود و من ………………………………………………………………………….. There were the freeway and I

و باد و بوته اي گون ……………………….………………………………………………… and the wind and a thorn bush

گون پياده مي دويد ……………………………………………………………………………………….. The thorn was running

سبك، رها و بي صدا …………………………………………………………………………… smoothly , freely and quietly

ميان جاده مي دويد ……………………………………………………………. in the middle of the road it was running

گون نشست روي دست باد …………………………………………………………….. The thorn sat on the wind’s hand

گذشت از عوارضي …………………………………………………………………………………….. It passed the tollbooth

عوارض عبور هم نداد ……………………………………………………………………………………… did not pay pass tolls

گون پياده بود و رفت ……………………………………………………….. The thorn was on foot and walked away

و من سوار ………………………………………………………………………………………………………….. And I in the car

هنوز در صف عوارضي در انتظار ………………………………………………….. still waiting in line for pass toolls

moussahashemzadeh-bozorgrah2

پمپ بنزين ………………………………………………………………………… Gas station

.

توقفي دوباره در بزگراه ……………………………….. Another stop in the freeway

كنار پمپ هاي ايستاده در ميان راه ……………………………beside the upright pumps in the middle of the way

دوباره باك هاي پر شده ………………….. Again the filled tanks

خيال راحت و تبسم و عبور ………………………………… Relief and smile and passing

و من شبيه باك هاي پر شده ……………………………………… And I am like the filled tanks

پر از خيال …………………………………………… full of dreams

پر از علامت سوال ……………………………………… full of question marks

نگاه من به پمپ هاي پشت سر …………………………….. My eyes on the pumps behind my back

خيال من پر از …………………………………….. My dreams full of

ادامه سفر …………………………………………. continuation of the journey

moussahashemzadeh-bozorgrah3moussahashemzadeh-bozorgrah4

[manual_related_posts]

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****