تو رو هم نگه می داره، آره ؟ نگاهش کردم، گفتم زیباست. سر تکون داد. رفت. چند قدمی که دورشد، انگار پشیمون شده باشه برگشت منو نگاه کرد. نزدیکتر شد، آرامتر از دفعۀ قبل و با صدایی لرزان صحبت می کرد. عصا زیر دست هاش می لرزید. با خودم گفتم هر آنِ که بشکنه. گفتم حالا چرا اینقدر آروم صحبت می کنید؟ گفت از دیوار باید ترسید، این درختم همینجوری آروم آروم رشد کرد من شاهدش بودم. بازهم در تصدیق خودش سر تکون داد و رفت. آروم با خودم حرفی رو که زد زمزمه کردم” اگه ریشه داشته باشی، هیچ دیواری نمی تونه جلوت رو بگیره”.

[manual_related_posts]

  This post has 2 comments

 1. maisam
  30 May 11 - 9:08 am - #

  Impressed by your work every time! God job mousa jan

 2. 25 Jan 12 - 4:15 pm - #

  زیــــــــــبا

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****