دانه دانه می بارد

رنگ به رخساره ندارد

از سرما،

بر گرده اش می کوبد باد

سبک می دواندش به اجبار، ناشاد

گویی پیرمردی را به بازی گرفته اند در کوچه،

در پیش چشمان ما

چشم های آلوده

باد می گوید:

سکوت کن، سکوت.

تو می ترسی،

تو را هم به بازی می گیرد این باد عربده کش

تو می ترسی

به سخره می گیردت این سرما

از این ها می ترسی

از این ها می لرزی

از این ها

[manual_related_posts]

  This post has 7 comments

 1. 20 Jan 11 - 6:45 pm - #

  I have many question about your post. I think u should write lot of more details. But Thanks anymore

 2. 20 Jan 11 - 6:47 pm - #

  Today I read some very interesting article. Its Ur article. Thanks

 3. 21 Jan 11 - 1:53 pm - #

  Im glad to see this informative article. Thanks for such helpful and useful post.

 4. 21 Jan 11 - 2:33 pm - #

  I’m glad it was useful to me. Thanks for your work. Ill be in touch

 5. 21 Jan 11 - 7:05 pm - #

  I enjoyed to c that thinks. Great informative and helpful article.

 6. 02 Feb 11 - 12:11 am - #

  سلام . من لينكتون كردم !

 7. maisam
  05 Feb 11 - 11:19 pm - #

  akshaye binaziriiiiiiiiiii bod vagan mamanon

Post a comment

Animal Photography (4)
Artists (93)
Authors (8)
Black & White (36)
Books (12)
DailyLife (76)
DailyWriting (52)
Drawing (2)
Drawing Books (1)
Illustrator (3)
Lawyer (2)
Musician (5)
Painters (11)
Philosopher (4)
Photographers (11)
photography (17)
Photography Books (7)
Political (8)
Political Persons (12)
Portrait (96)
Puppet theater (7)
Still Life (3)
Theatre (110)

WP Cumulus Flash tag cloud by Moussa Hashemzadeh requires Flash Player 9 or better.


 • اسب مرده
 • عبدالعلی ادیب برومند
 • حسین شاه حسینی
 • سودابه اسماعیلی
 • صادق زیباکلام
 • محمدعلی دادخواه
 • هادی خانیکی
 • محمد رجبی
 • فرشاد مومنی
 • دکتر رضا داوری
 • فریدون سحابی
 • سید محمدرضا بهشتی
 • مصطفی ملکیان
 • دختران مهندس مهدی بازرگان
 • سعید حجاریان
 • سید محمود دعایی
 • محمدرضا لطفی / در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 • نغمه ثمینی
 • در شوره زار – روایت زرد
 • در شوره زار – روایت قرمز
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-2
 • تمرین نمایش “در شوره زار”-1
 • مرز
 • روایت ناتمام یک فصل معلق
 • پسران آفتاب
 • پیمان هوشمندزاده
 • زمان لرزه
 • در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
 • سه مرثیه هذیان
 • روز سیاوش
 • غبار
 • مرده ریگ
 • ویتسک Woyzeck
 • مکبث
 • عجایب المخلوقات
 • آمدیم نبودید رفتیم
*****
*****